x 
Winkelwagen - € 0,00

 • Winkelwagen is leeg

Algemene voorwaarden

De belangrijkste punten hieruit zijn:

 • Betaling dient bij het plaatsen van uw bestelling te geschieden middels vooruitbetaling op rekeningnummer van ColourWell, PayPal of iDEAL ovv bestelnummer
 • De verzendkosten voor Nederland en België: tot 550g €3,50, vanaf 550g €0
 • De verzendkosten voor overige landen binnen Europa: tot 550g €5,95, vanaf 550g €0
 • De verzendkosten voor overige landen buiten Europa zijn €19,95 per pakket (tot 2kg netto).
 • Als het product niet aan uw verwachtingen voldoet kunt u het pakket binnen 14 werkdagen retour sturen. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het product (in originele verpakking) onbeschadigd is. De kosten van het retour zenden zijn voor rekening van de koper.

Op alle leveringen van bestellingen, gedaan via de internetsite van ColourWell.com zijn de onderstaande leveringsvoorwaarden van toepassing.

Artikel 1. Algemeen

 • Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de koper en ColourWell.com gesloten overeenkomsten. Algemene (inkoop)voorwaarden van de koper zijn op deze overeenkomsten niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 2. Definities

 • In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder koper: de natuurlijke of rechtspersoon die aan ColourWell.com opdracht heeft gegeven tot de levering van producten of het verrichten van werkzaamheden.

Artikel 3. Prijs/Verzendkosten

 • De prijzen van alle producten die via deze internetsite kunnen worden besteld zijn inclusief omzetbelasting (BTW).
 • De verzendkosten voor Nederland en België: tot 550g €3,50, vanaf 550g €0.
 • De verzendkosten voor overige landen binnen Europa: tot 550g €5,95, vanaf 200g €0.
 • De verzendkosten voor overige landen buiten Europa zijn €12,95 per pakket (tot 2kg netto).
 • Bestellen onder rembours binnen Nederland is mogelijk, hiervoor wordt €5,50 extra in rekening gebracht. Bestellen onder rembours is vanuit het buitenland niet mogelijk. Bij bestelling van €200,- of hoger is betalen onder rembours niet mogelijk.
 • De prijzen van goederen die op deze internetsite zijn vermeld, zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook.

Artikel 4. Levering

 • De door ColourWell opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding.
 • De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan koper.
 • Met inachtneming van hetgeen hiervoor in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal ColourWell.com geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.
 • ColourWell.com behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen om ColourWell.com moverende redenen te weigeren.

 

Artikel 5. Reclames en aansprakelijkheid

 • De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient hij ColourWell.com daarvan binnen acht (8) dagen schriftelijk in kennis te stellen. Na het verstrijken van deze termijn wordt de koper geacht de goederen te hebben aanvaard.
 • Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft ColourWell.com de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
 • Indien koper een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan ColourWell.com te retourneren. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het product (in originele verpakking) onbeschadigd is. De kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van koper. De kosten van het retour zenden van geleverde artikelen, die vanwege de overschrijding van de levertijd van 30 dagen door de koper worden geweigerd, komen voor rekening van ColourWell.com.

Artikel 6. Betaling

 • De wederpartij is verplicht de overeengekomen prijs vooraf te voldoen.
 • Indien u kiest voor vooruitbetaling dan maakt u het bedrag over naar bankrekeningnummer IBAN NL86 INGB 0668 1297 19 tnv Amaranta International te ’s-Hertogenbosch, onder vermelding van uw naam en bestelnummer.
 • Via iDEAL(alleen voor bestellingen binnen Nederland). Bij deze betaalmethode kunt u direct tijdens het bestelproces de betaling afhandelen met uw eigen bank. U rekent af in uw vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank. Als u telebankiert, kunt u direct gebruik maken van iDEAL, zonder dat u zich daarvoor hoeft aan te melden.
 • Via PayPal
 • Voor iedere bestelling zullen kosten voor handling en verzending in rekening worden gebracht.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

 • De door ColourWell.com geleverde goederen blijven haar eigendom totdat alle vorderingen van ColourWell.com volledig zijn betaald. Het risico ter zake van de goederen gaat over op het moment van levering.

Artikel 8. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

 • Intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door ColourWell.com geleverde producten worden door koper volledig en onvoorwaardelijk gerespecteerd. ColourWell.com garandeert niet dat de aan koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 9. Communicatie

 • Voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens en mededelingen als gevolg van het gebruik van het Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en ColourWell.com, dan wel tussen ColourWell.com en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen koper en ColourWell.com, is ColourWell.com niet aansprakelijk.

Artikel 10. Overmacht

 • Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft ColourWell.com ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door koper dit schriftelijk mee te delen en zonder dat ColourWell.com gehouden is tot enige schadevergoeding.
 • Als overmacht gelden alle omstandigheden buiten de wil van de partijen, die niet te wijten zijn aan de fout van één van de partijen en die van dien aard zijn dat het vorderen van de naleving van de overeenkomst jegens één van de partijen onredelijk dan wel onmogelijk zal zijn. In geval van overmacht is geen van de partijen gehouden tot naleving van de overeenkomst, noch tot betaling van enige schadevergoeding. Gevallen van overmacht zijn onder andere (zonder dat deze lijst evenwel beperkend is): stakingen, bedrijfsblokkades, bedrijfsstoringen, gebrek aan energie- en/of telecommunicatievoorzieningen, uitzonderlijke veralgemeende ernstige transportstoringen, maatregelen van staatswege, oorlogen, terreuraanslagen, natuurrampen, epidemieën.......

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 • Indien zich door de  levering van  producten onverhoopt een gebeurtenis – waaronder ook een nalaten begrepen wordt – voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot de uitkering waarop de door ColourWell gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat ColourWell onder die aansprakelijkheidsverzekering draagt.
 • Ingeval de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid voor de totale schade die voortvloeit uit of in verband staat met de aanschaf van de producten beperkt tot het  aanschafbedrag van de producten in verband waarmee de schade is ontstaan.
 • ColourWell is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade en/of bedrijfsschade.
 • Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis of het nalaten, waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor ColourWell aansprakelijk is.


 
Artikel 12. Uitsluiting precedentwerking

 • Wanneer door ColourWell.com gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De koper kan nooit enig recht doen gelden op grond van het feit dat ColourWell.com deze voorwaarden soepel toepast.

Artikel 13. Toepasselijk recht

 • Op overeenkomsten gesloten tussen ColourWell.com en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Heeft u ook gekeken naar?

Gezond kleuren?

Ja, ik wil ook mijn haar kleuren op een gezonde manier

Download de handleiding

Volg ons op Facebook

Blijf op de hoogte van nieuwe producten en aanbiedingen en lees de ervaringen van anderen.

ColourWell op Facebook

Bekijk de ColourWell instructievideo
 

 

natuurlijke producten

KEEP WELL. COLOURWELL

Veilig online betalen!

U kunt op deze website veilig online betalen via uw eigen bank.

Veilig online betalen

Volg ons op Facebook

Blijf op de hoogte van nieuwe producten en aanbiedingen en lees de ervaringen van anderen.